Θέση: Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Προώθησης Υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απαραίτητα Προσόντα: • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης • Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές & διαπραγματευτικές ικανότητες • Πνεύμα Ομαδικότητας και συνεργασίας • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί Παροχές: • Σύμβαση αορίστου χρόνου • Έμμισθη εκπαίδευση • Σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ με απόλυτη συνέπεια στην καταβολή του • Εβδομαδιαία και μηνιαία bonus επίτευξης στόχων • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης • Συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες στον τομέα των call centers • Σύγχρονο και Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας • Εύκολη πρόσβαση (πλησίον μετρό Ελληνικού)

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

0 Χρόνια

Εμπειρία

0 Χρόνια

Δεξιότητες