Όροι Χρήσης


Η χρήση της Iστοσελίδας ihireyou.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη – χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τόσο τη χρήση της Iστοσελίδας από απλό επισκέπτη όσο και από εγγεγραμμένο χρήστη. Χρήση της Iστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη-χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε, όπως εκάστοτε ισχύουν και αναπροσαρμόζονται από τους διαχειριστές της Iστοσελίδας.

Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους άνω των 14 ετών επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ως άνω ανηλίκων. Οι ανήλικοι κάτω των 14 ετών απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι ως χρήστης συμφωνείτε και αποδέχεστε αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. Ο επισκέπτης - χρήστης της Iστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών της οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκρισή του σ’αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες της Ιστοσελίδας. Ο διαχειριστής δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιεί ή ανανεώνει τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν, οι δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις και παραχωρούν την συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση - επίσκεψη της Ιστοσελίδας. Η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει από τη στιγμή της ανάρτησής της στην Ιστοσελίδα. Όταν δημοσιεύονται αλλαγές στoυς όρους χρήσεως, θα αναθεωρείται και η ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» στην αρχή του παρόντος. Eιδικά και μόνο για τους εγγεγραμμένους χρήστες της, η Ιστοσελίδα, κάθε φορά που θα πραγματοποιεί αλλαγές ή τροποποιήσεις στους όρους χρήσεώς της, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους ενημερώνει εκ των προτέρων με ειδικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αλλαγών. Σε περίπτωση, κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

2. Όταν επισκέπτης – χρήστης αποστέλλει πληροφορίες προς την Ιστοσελίδα με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει - συμπληρώνει ο επισκέπτης - χρήστης για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον επισκέπτη χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης της Ιστοσελίδας και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση της Ιστοσελίδας από κάποιον επισκέπτη – χρήστη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας της. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη – χρήστη αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην Ιστοσελίδα θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον επισκέπτη - χρήστη που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ιστοσελίδα χωρίς καμία αξίωση έναντι της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη – χρήστη που τα παρέχει. Κάθε επισκέπτης - χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυα της Ιστοσελίδας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται επίσης στον επισκέπτη – χρήστη να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίησή της για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον επισκέπτη – χρήστη και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Προκειμένου να αποφευχθούν οι κακόβουλες πράξεις μαζικής κράτησης επισκέψεων,που ο χρήστης δεν έχει σκοπό να πραγματοποιήσει, η Ιστοσελίδα θέτει ανώτατο όριο κρατημένων,εκκρεμών επισκέψεων ανά εγγεγραμμένο χρήστη,όριο που ισχύει για όλους τους χρήστες ανεξαιρέτως και που ανακοινώνεται στον κάθε εγγεγραμμένο χρήστη κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα μας με μήνυμα από το διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

3. Η Ιστοσελίδα δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για την επικοινωνία αυτή μεταξύ εγγεγραμμένου χρήστη και εργοδότη.

4. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της Ιστοσελίδας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη - χρήστη αυτής. Για τον λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την Ιστοσελίδα. Ο επισκέπτης – χρήστης θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

5. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κείμενα, οι εικόνες και οι πληροφορίες που παρουσιάζονται από τους συντάκτες του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο υλικό συμπεριλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση και πληροφόρηση των επισκεπτών - χρηστών του. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

6. Στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας καταγράφονται όλα τα δεδομένα από τη χρήση της Ιστοσελίδας από τους χρήστες – επισκέπτες της. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες, που προϋποθέτουν άνοιγμα της βάσης δεδομένων μας: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του επισκέπτη – χρήστη με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους συνεργάτες του – δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, ύστερα από καταγγελίες για ανάρμοστη χρήση της πλατφόρμας, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον επισκέπτη - χρήστη δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένα μέλη, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

7. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο επισκέπτης - χρήστης από την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

8. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη για οιουδήποτε είδους επικοινωνία του χρήστη-επισκέπτη με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της ιστοσελίδας της Ιστοσελίδας, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των επισκεπτών - χρηστών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

9. Η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον επισκέπτη – χρήστη, να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο επισκέπτης χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και η Ιστοσελίδα δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτήν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των χρηστών, η Ιστοσελίδα δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση της θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

10. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα ihireyou.gr επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

11. Ο επισκέπτης - χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση της αποθήκευσης – αντιγραφής των στοιχείων της προσωπικής σελίδας – προσωπικού προφίλ του εγγεγραμμένου χρήστη στην Ιστοσελίδα σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12.Ο επισκέπτης - χρήστης αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (δικηγόρους) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας-παροχής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

13. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να καταγράφει καθημερινά τα ανώνυμα δεδομένα των επισκέψεων που κλείνονται μέσω της Ιστοσελίδας, μη προσωποποιημένα και μη ταυτοποιημένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο λόγος της επίσκεψης, η περιοχή και ο χρόνος πραγματοποίησης της επίσκεψης. Ο επισκέπτης – χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά ότι τα στοιχεία αυτά, πάντα μη ταυτοποιημένα και μη προσωποιημένα, μπορουν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς από το ihireyou.gr ή από τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

14. Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα μας παρέχονται από τα μέλη μας, είναι ακριβείς, αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και είναι σύμφωνες με τα άρθρα 17 και 18 του κώδικα Δεοντολογίας. Η Ιστοσελίδα παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των μελών και διευκολύνει την επαφή εργοδότη - μέλους.

15. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του, αλλά καθιστούν επίσης την πλοήγησή του στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του, ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

16. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρεία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

17. Η χρήση της Ιστοσελίδας, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο επισκέπτης -χρήστης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη, συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

18. To iHireYou δεν επαληθεύει, δεν υποστηρίζει ή δεν εγγυάται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Η iHireYou δεν αναλαμβάνει καμία εκπροσώπηση όσον αφορά τα προσόντα του Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, ούτε δύναται να επιβάλλει κυρώσεις στον πιθανό Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε Εργοδότη ή Αιτούντα Εργασία, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να αποζημιώσετε την iHireYou για οποιαδήποτε ζημιά προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο από αυτήν την διαφορά (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των νομικών εξόδων της iHireYou).

19. Εάν είστε Εργοδότης, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:
κατά γενικό κανόνα, η Προσφορά Εργασίας σας θα είναι προσβάσιμη σε άλλους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας για διάστημα ανάλογο του πακέτου συνδρομής από την καταχώρησή της, εκτός εάν το χρονικό αυτό διάστημα παραταθεί σύμφωνα με προϋποθέσεις και με την προηγούμενη συναίνεση του iHireYou. Όταν απαντάτε ή επικοινωνείτε με έναν Αιτούντα Εργασία, μοιράζεστε καταρχήν τις πληροφορίες και το περιεχόμενο της επικοινωνίας με το iHireYou, το οποίο εξουσιοδοτείτε να κοινοποιήσει την επικοινωνία και τις πληροφορίες που μοιράζεστε στον Αιτούντα Εργασία. Εμείς και οι Αιτούντες Εργασία στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην αλήθεια, ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή στην Πλατφόρμα, αλλά και κατά την καταχώρηση και ανανέωση της Προσφοράς Εργασίας και ως εκ τούτου δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο του περιεχομένου των Προφίλ και ως εκ τούτου το iHireYou δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλλει οποιαδήποτε Προφίλ ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε Προφίλ στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε Προφίλ από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. Η iHireYou δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε Αιτούντα Εργασία στην Πλατφόρμα.

20. Εάν είστε Υποψήφιος Εργαζόμενος, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι:
οποιαδήποτε βιογραφικά στοιχεία, πληροφορίες, ημερομηνίες, εικόνες, φωτογραφίες, υλικά ή πληροφορίες εφαρμογής (στο εξής «Προφίλ») που δημοσιεύετε, εμφανίζετε, υποβάλλετε ή άλλως καθιστάτε διαθέσιμα μέσω της Πλατφόρμας υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία. Ωστόσο, χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η δημιουργία οποιουδήποτε Προφίλ μέσω της Πλατφόρμας παρέχει αυτομάτως εξουσιοδότηση στο iHireYou να κοινοποιήσει το Προφίλ σας σε οποιονδήποτε Εργοδότη. αναγνωρίζετε ότι τόσο εμείς όσο και οι Εργοδότες στην Πλατφόρμα βασιζόμαστε στην ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας στην Πλατφόρμα, συμπλήρωσης και ανανέωσης του Προφίλ σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται σε εμάς και στην Προσφορά Εργασίας σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι παραπλανητικές και οφείλουν να διατηρηθούν έτσι. κάθε Εργοδότης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας καταχωρείται στην Πλατφόρμα. To iHireYou δεν εγγυάται την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας για αυτό οι Αιτούντες Εργασία οφείλουν να επαληθεύουν την εγκυρότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που επηρεάζει την τρέχουσα κατάσταση απασχόλησή τους. To iHireYou δεν έχει καμία υποχρέωση να προβάλει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας ή να συμπεριλάβει οποιαδήποτε καταχώριση για Προσφορά Εργασίας στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλες καταχωρίσεις και μπορεί να αποκλείσει ή να καταργήσει οποιαδήποτε Προσφορά Εργασίας από την Πλατφόρμα για οποιονδήποτε λόγο. To iHireYou δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, αποποιείται κάθε ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε Προσφοράς Εργασίας ή των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα αναζήτησης της Πλατφόρμας.

21. Αν είστε Εργοδότης, η Πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε από μια σειρά συνδρομητικών πακέτων και περιόδων εγγραφής και άλλες υπηρεσίες που μπορεί κατά καιρούς να προσφέρονται από τo iHireYou. Τα τέλη για μια περίοδο εγγραφής είναι οφειλόμενα από την ημέρα του μήνα κατά τον οποίο ξεκίνησε η εγγραφή σας και στη συνέχεια την ίδια ημερομηνία κάθε μήνα. Η πληρωμή του τέλους πρέπει να πραγματοποιείται στην αρχή κάθε περιόδου εγγραφής. Η συνδρομή σας θα λήξει κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής και δεν θα ανανεωθεί ή μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα όπως αναφέρεται στη σελίδα πληρωμής.
Οι Εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δοκιμαστικής φάσης τυχόν καθορίζεται από το iHireYou για συγκεκριμένο Χρήστη ή τύπο Χρηστών. Η χρήση της Πλατφόρμας μετά τη λήξη της δοκιμαστικής φάσης ή / και της πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες υπόκειται σε επιβάρυνση.
Εάν υπάρχει χρέωση που σχετίζεται με τη χρήση της Πλατφόρμας ή μέρους των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να πληρώσετε τη χρέωση στο καθορισμένο νόμισμα. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μερικές συναλλαγές ενδέχεται να απαιτούν μετατροπή σε ξένο νόμισμα ή να υποστούν επεξεργασία σε άλλη χώρα. Η τράπεζά σας ενδέχεται να χρεώσει επιπλέον χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες όταν χρησιμοποιείτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
Για να πληρώσετε τα τέλη για μια Υπηρεσία, θα σας ζητηθεί να δώσετε έναν τρόπο πληρωμής κάποια στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Με την παροχή της μεθόδου πληρωμής στην Πλατφόρμα (i) δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο πληρωμής που δηλώσατε και ότι τυχόν στοιχεία πληρωμής που παρέχετε είναι αληθή και ακριβή (ii) εξουσιοδοτείτε το iHireYou να σας χρεώσει για τις Υπηρεσίες με την επιλεγμένη από εσάς μέθοδο πληρωμής και (iii) εξουσιοδοτείτε το iHireYou να σας χρεώσει για οποιαδήποτε πληρωμένη λειτουργία των Υπηρεσιών που επιλέγετε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε. Μπορούμε να σας χρεώσουμε (α) εκ των προτέρων (β) κατά την αγορά (γ) λίγο μετά την αγορά. ή (δ) σε επαναλαμβανόμενη βάση για υπηρεσίες συνδρομής.
Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών της συνδρομής σας, μπορείτε να ακυρώσετε μια Υπηρεσία οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς αιτία, ωστόσο είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή για το υπόλοιπο της περιόδου εγγραφής όταν ακυρώσετε κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής. Δεν παρέχουμε επιστροφές ή πιστώσεις για οποιεσδήποτε περιόδους εγγραφής ή αχρησιμοποίητο περιεχόμενο, εκτός εάν αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, ότι οι ασυνήθεις περιστάσεις απαιτούν επιστροφή χρημάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών ή το κλείσιμο του Λογαριασμού σας, εν όλω ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. Εάν τερματίσουμε την εγγραφή σας ή αν υποθέσουμε ότι παραβιάζετε την παρούσα Συμφωνία, χωρίς να περιορίζουμε τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μας, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα δικαιούστε επιστροφές ή πιστώσεις για οποιεσδήποτε περιόδους εγγραφής και ότι ενδέχεται να τερματίσουμε αμέσως την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα.
Για να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα και τις υπηρεσίες πρόσβασης, πρέπει να έχετε έναν υπολογιστή, συμβατό κινητό τηλέφωνο ή φορητή συσκευή, πρόσβαση στο διαδίκτυο, δεδομένα και τις ελάχιστες προδιαγραφές συστήματος και λειτουργικού λογισμικού. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή όλων των συνδέσεων, ή / και εξοπλισμού που απαιτούνται για τη χρήση των Υπηρεσιών και για την καταβολή των τελών που χρεώνουν οι πάροχοι των συνδέσεων και του εξοπλισμού σας. Αυτά τα τέλη είναι επιπλέον των τελών που μας πληρώνετε για τις Υπηρεσίες και δεν θα σας επιστρέψουμε τέτοια τέλη.
Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες από καιρό σε καιρό, μπορεί να προσφέρονται σε περιορισμένη βάση ή ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τη συσκευή σας. Αναγνωρίζετε ότι δεν απαιτείται να διατηρήσουμε την Πλατφόρμα διαθέσιμη για τη χρήση σας και δεν παρέχουμε εγγυήσεις ως προς τη διαθεσιμότητά της ή ότι η Πλατφόρμα θα λειτουργεί συνεχώς ή χωρίς σφάλματα. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες σε λειτουργία. Ωστόσο, όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υφίστανται περιστασιακές διακοπές και διακοπές. Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα της Πλατφόρμας ή για οποιαδήποτε προσφορά υπηρεσιών που βρέθηκε στην Πλατφόρμα ή οποιαδήποτε διακοπή ή δυσλειτουργία για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου ή του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ιστοσελίδων, εισβολές τρίτων ή ανωτέρα βία). To iHireYou δεν ευθύνεται για τυχόν διαταραχή ή απώλεια που ενδέχεται να υποστείτε εξαιτίας της μη πρόσβασης στην Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες. Σε περίπτωση διακοπής, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανακτήσετε το Περιεχόμενο Χρήστη σας.
Μπορούμε να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε τις Υπηρεσίες, να χρεώσουμε αποζημίωση, πρόσθετα διοικητικά έξοδα και τόκους εάν δεν λάβουμε πλήρη πληρωμή από εσάς για όλες τις χρεώσεις. Η αναστολή ή η ακύρωση των Υπηρεσιών για μη πληρωμή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πρόσβασης και χρήσης του λογαριασμού σας και της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Συνδρομής και του Περιεχομένου Χρήστη.
Εκτός από τις προβλεπόμενες από το νόμο, όλες οι Υπηρεσίες που αγοράζονται, συμπεριλαμβανομένων των συνδρομών, είναι τελικές και δεν επιστρέφονται.

22.Όλα τα (i) κείμενα σε κάθε σελίδα της Πλατφόρμας, είτε εκδοτική, είτε πλοήγηση, είτε εκπαιδευτική, (ii) λογότυπα, κουμπιά και άλλα γραφικά στοιχεία στην Πλατφόρμα, (iii) λογισμικό που περιλαμβάνει τόσο τον κώδικα πελάτη όσο και τον κώδικα που χρησιμοποιείται από τo iHireYou για την παροχή υπηρεσιών, (iv) συνδυασμοί χρωμάτων, μορφών κουμπιών, διάταξης σελίδων, σχεδιασμού και όλων των άλλων γραφικών στοιχείων της Πλατφόρμας («Περιεχόμενο Πλατφόρμας”), υλικών, μεθοδολογιών, σχεδίων υλοποίησης ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας και εν πάση περιπτώσει, ο τίτλος και το συμφέρον σε αυτήν αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του iHireYou ή των δικαιοπαρόχων της. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας και τα εργαλεία της Πλατφόρμας προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μερικά από αυτά προστατεύονται επίσης ως εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα ή / και σήματα υπηρεσιών που ανήκουν στο iHireYou. Έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα στην Πλατφόρμα και δεν θα αντιγράφετε, τροποποιείτε, χρησιμοποιείτε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλλευτείτε τα σήματα και άλλα δικαιώματα του iHireYou χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.
Εκτός από τις περιορισμένες άδειες που σας έχουν χορηγηθεί ρητώς σε αυτήν την Συμφωνία, το iHireYou διατηρεί για το ίδιο και τους δικαιοπαρόχους του όλα τα άλλα δικαιώματα, τίτλους και ενδιαφέροντα. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, δεν αποκτάτε κανένα δικαίωμα κυριότητας στο Περιεχόμενο της Πλατφόρμας. Το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας παραμένει η πνευματική μας ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) πηγαίου κώδικα, προϊόντων, δεδομένων χρήσης, ιδεών, βελτιώσεων, αιτημάτων, χαρακτηριστικών, προτάσεων ή άλλων πληροφοριών που παρέχονται από τον Αιτούντα Εργασία ή από οποιονδήποτε Εργοδότη. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, τροποποιείτε, προβάλλετε, εμπορευτείτε ή διανέμετε το Περιεχόμενο της Πλατφόρμας ή να το χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Το iHireYou επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν χορηγούνται ειδικά με την παρούσα Συμφωνία. Δεν θα πρέπει να τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ιδιοκτησιακούς τίτλους, τυχόν εμπορικά σήματα και δικαιώματα χρήσης σημάτων, τυχόν σημάνσεις ευρεσιτεχνιών και άλλες ενδείξεις ιδιοκτησίας στα υλικά που έχετε πρόσβαση μέσω της Πλατφόρμας εκτός του Περιεχομένου Χρήστη.
Άδεια χρήσης από τους αιτούντες εργασία
Το iHireYou σας χορηγεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για προσωπική σας χρήση, αναζητώντας ευκαιρίες απασχόλησης για τον εαυτό σας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε να τηρείτε τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Προφίλ που δημοσιεύετε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από αυτό το Προφίλ. Το iHireYou διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταργήσει το δικαίωμα σας για χρήση της Πλαρφόρμας για οποιονδήποτε λόγο ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του.
Άδεια χρήσης από τους εργοδότες
Το iHireYou σας παραχωρεί ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας μόνο για εσάς και τα συνδεδεμένα με εσάς πρόσωπα για εσωτερική επιχειρηματική χρήση αναζήτησης και εύρεσης υποψηφίων προς απασχόληση, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση του υλικού στην Πλατφόρμα μόνο για προσωπική σας χρήση που σχετίζεται άμεσα με την αναζήτηση και την πρόσληψη υποψηφίων με προοπτική εργασίας. Δεν επιτρέπεται η πώληση, μεταβίβαση ή εκχώρηση οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες ή τα δικαιώματά σας για χρήση της Πλατφόρμας ή οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που παρέχει το iHireYou σε εσάς ή τρίτους χωρίς τη ρητή έγγραφη εξουσιοδότηση του iHireYou. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Καταχώρησης Εργασίας που καταχωρείτε στην Πλατφόρμα και για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύπτουν από το Προφίλ σας και τις καταχωρήσεις σας.

23. Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταφορτώσετε στην Πλατφόρμα οποιοδήποτε επιβλαβή κώδικα ή χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα της Πλατφόρμας για το δικό σας εμπορικό κέρδος. Ως «επιβλαβής κώδικας» νοείται κάθε λογισμικό (συχνά αναφέρεται ως «viruses», «worms», «trojan horses», «time bombs», «time locks», «drop dead devices», «traps», «access codes», «cancelbots» ή «trap door devices») που (α) είναι σκόπιμα σχεδιασμένο να βλάπτει, να διακόπτει, να αναστέλλει, να βλάπτει, να παρεμποδίζει, να παρεμβαίνει, να αναστέλλει, να απαλλοτριεύει ή να εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δεδομένα, μέσα αποθήκευσης, πρόγραμμα , το σύστημα, τον εξοπλισμό ή την επικοινωνία, βασισμένο σε οποιοδήποτε γεγονός, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε: i) υπέρβαση αριθμού αντιγράφων, ii) υπέρβαση αριθμού χρηστών, iii) πέρασμα μιας χρονικής περιόδου, iv) προαγωγή σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή άλλο αριθμό ή v) χρήση συγκεκριμένου χαρακτηριστικού ή (β) θα επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να προκαλέσει τέτοιο αποτέλεσμα ή (γ) θα επέτρεπε σε ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλου προσώπου χωρίς τη γνώση και την άδεια αυτού του άλλου προσώπου.
Χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια, δεν θα αντιγράψετε κανένα μέρος της Πλατφόρμας για δικούς σας εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων: (i) αναπαραγωγής ή χρήσης των λεπτομερειών και του Προφίλ οποιουδήποτε Χρήστη, (ii) αναπαραγωγής με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών ή της Πλατφόρμας, (iii) χρήσης «deep-lin», «robot», «spider», «page-scrape» ή άλλης αυτόματης συσκευής, προγράμματος, αλγόριθμου ή μεθοδολογίας ή οποιαδήποτε παρόμοιας ή ισοδύναμης χειρωνακτικής διαδικασίας, για πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Πλατφόρμας, των Προφίλ ή οποιουδήποτε Περιεχόμενου Χρήστη, ούτε αναπαραγωγής ή παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης της Πλατφόρμας, ούτε απόκτησης, ή απόπειρας απόκτησης με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, εγγράφων ή πληροφοριών που δεν διατίθενται εσκεμμένα μέσω της Πλατφόρμας ή (iv) ενσωμάτωσης ολόκληρης ή μέρους της Πλατφόρμας σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα, δικτυακό τόπο, πλατφόρμα, εφαρμογή ή άλλη ψηφιακή ή μη ψηφιακή μορφή.

24. Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να απευθύνεται στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: [email protected]

Έδρα: Χανιά, Τ.Κ.73133.